Een AVG?

 

 

Wie is de AVG?

Een AVG is een medisch specialist. In het BIG-register van een AVG staat dan ook bij specialisatie “Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten”. De specialisatie tot AVG duurt minimaal 3 jaar na het behalen van het artsdiploma (en de opleiding tot basisarts is minimaal 6 jaar). Een AVG is dus minimaal 9 jaar in opleiding geweest. De opleiding tot AVG wordt gegeven aan het Erasmus MC. Zie ook de website van de opleiding en het wettelijke besluit hierover. Een arts in opleiding tot AVG is in dienst van de Stichting Beroepsopleiding Huisartsen. Meer informatie over de AVG is ook te vinden op de website van de KNMG. Na de opleiding moet een AVG zich elke 5 jaar herregistreren bij het College Geneeskundige Specialismen van de KNMG. Hier zijn wettelijke eisen en voorwaardes aan verbonden.

 


“In aanmerking nemende Besluit CHVG no. 4 – 1999 houdende de aanwijzing van de medische zorg voor verstandelijk gehandicapten als specialistisch deelgebied der geneeskunde;

Overwegende dat de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten zodanig met waarborgen moet zijn omgeven, dat van degene die is opgeleid kan worden verwacht, dat hij geschikt en in staat is het specialisme zelfstandig naar behoren uit te oefenen;

dat het, om dit te bereiken noodzakelijk is dat aan de opleiding, de opleiders, de opleidingsinrichtingen, de opleidingsinstituten en de assistent-geneeskundigen in opleiding nauwkeurig omschreven eisen zijn gesteld;

Gehoord de Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie;

Gelet op artikel 12 lid 1.c. van de Regeling inzake de opleiding en registratie van specialisten van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst;

Heeft besloten de navolgende eisen vast te stellen voor de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten.”


 

Wat doet de AVG?

Een AVG heeft kennis over specifieke gezondheidsproblemen van mensen met een verstandelijke beperking en de daarmee geassocieerde lichamelijke beperkingen en eventuele gedragsproblemen. De AVG heeft zich gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van gezondheidsproblemen die vaker voorkomen bij mensen met een verstandelijke handicap. Een AVG kan met ‘gewone’ standaarden en protocollen werken, maar vaak moeten deze –soms met veel inventiviteit- worden aangepast aan de individuele situatie. Een AVG overlegt niet alleen met de patiënt, maar ook met de familie en vele andere betrokkenen.

 

De onderwerpen waar een AVG specifieke kennis en ervaring mee heeft:

 

 • Specifieke medische controle (health watch) bij syndromen (Down syndroom, Prader-Willi, etc.).
 • Etiologisch onderzoek (oorzaak verstandelijke beperking).
 • Epilepsie.
 • Spasticiteit, problemen bewegingsapparaat.
 • Gastro-intestinale problematiek zoals besluitvorming rond PEG-sonde, obstipatie en reflux.
 • Slikstoornissen en recidiverende luchtweginfecties.
 • Zintuigstoornissen
 • Gedragsproblemen en psychiatrie.
 • Slaapstoornissen.
 • Seksualiteit, anticonceptie en kinderwens.
 • Levensfasen en palliatieve zorg.
 • Wilsbekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging.
 • Wet- en regelgeving (BOPZ, WGBO, BIG).
 • Ondersteuning en second opinion bij complexe besluitvorming rond behandelbeleid, met afweging van medische, ethische en juridische aspecten.